Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Artikel 1. Definities 1.1.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst 
aangaat met jakosportshop.be
1.3. Onder `Algemene Voorwaarden` wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Website: www.jakosportshop.be


Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering
2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van jakosportshop.be zijn deze Algemene Voorwaarden 
van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze 
voorwaarden zijn deze voor sportinkoop.eu alleen bindend indien en voor zover deze door jakosportshop.be 
uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. jakosportshop.be is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.


Artikel 3. Aanbiedingen
3.1. Indien blijkt dat bij de aanvraag of overeenkomst door Klant verstrekte gegevens onjuist waren heeft 
jakosportshop.be het recht de prijzen hierover aan te passen.
3.2. Aanbiedingen van jakosportshop.be zijn geldig voor de op de website aangegeven termijn.


Artikel 4. Prijzen
4.1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.2. Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van typefouten.
4.3. Bezorgkosten zijn bij de totaalprijs van de order inbegrepen. Dit wordt tijdens de bestelprocedure op de Website 
duidelijk aan Klant medegedeeld.


Artikel 5. Overeenkomst / levertijd
5.1. Indien Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt jakosportshop.be onverwijld langs 
elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding 
niet is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
5.2. Zodra de betaling door jakosportshop.be is ontvangen, stuurt jakosportshop.be de producten zo spoedig 
mogelijk toe.
5.3. Klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met jakosportshop.be binnen 7 werkdagen na 
ontvangst van het product, zonder opgaaf van redenen, te ontbinden. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden 
van het product zijn voor rekening van Klant.
5.4. jakosportshop.be raadt Klant aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij 
gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk dan wel per e-mail te melden. Zie hiervoor: Artikel 11 Reclame.
5.5. jakosportshop.be is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij 
terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
5.6. Indien producten niet voorradig zijn en een levertijd van 7 werkdagen na ontvangst van de betaling niet 
haalbaar is, dan neemt jakosportshop.be contact met u op.
5.7. De levertijd zal maximaal 30 dagen bedragen. Indien de levertijd langer dan 30 dagen duurt, dan worden 
eventuele gedane betalingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding aan Klant 
terugbetaald. De mogelijkheid om bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn de met 
jakosportshop.be gesloten overeenkomst te ontbinden geldt niet voor Klanten die handelen in de uitoefening van 
een beroep of bedrijf.
5.8. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze 
producten betreft, over op Klant.


Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1. Zolang Klant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle 
geleverde goederen eigendom van Jakosportshop.be


Artikel 7. Betalingsvoorwaarden
7.1. Klant dient de betalingen aan jakosportshop.be volgens de in de bestelprocedure op de website gegeven 
methoden te voldoen.
7.2. De door Klant (nog) verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na bezorging van het product te worden 
voldaan.
7.3. Bij een niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden 
tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de 
kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
7.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance 
van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt 
en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
7.5. In bovenstaande gevallen heeft jakosportshop.be voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde 
gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd 
het recht van jakosportshop.be vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht 
ontstaan.


Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1. Deze aansprakelijkheidsbepaling geldt alleen voor natuurlijke of rechtspersonen die handelen in de uitoefening 
van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaan met jakosportshop.be
8.2. De totale aansprakelijkheid van jakosportshop.be jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de 
nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor 
die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter 
meer bedragen dan 500 Euro.
8.3. Aansprakelijkheid van jakosportshop.be jegens Klant voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, 
gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
8.4. Buiten de in artikel 8.2 genoemde gevallen rust op jakosportshop.be jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid 
voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in 
artikel 8.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is 
van opzet of grove schuld van jakosportshop.be
8.5. De aansprakelijkheid van jakosportshop.be jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van 
een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant jakosportshop.be onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke 
stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en jakosportshop.be ook na die 
termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo 
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat jakosportshop.be in staat is adequaat 
te reageren.
8.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig 
mogelijk (binnen 30 dagen) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij jakosportshop.be meldt.
8.7. Klant vrijwaart jakosportshop.be voor alle aanspraken van derden.


Artikel 9. Overmacht
9.1. In geval van overmacht is jakosportshop.be niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Klant ontstane 
schade.


Artikel 10. Garantie10.1. Klant komen de rechten met betrekking tot garantie toe zoals die in Boek 7, titel 1 Burgerlijk Wetboek zijn 
opgenomen.

 

Artikel 11. Reclame
11.1. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een termijn van 
twee maanden na ontdekking hiervan, jakosportshop.be in kennis te stellen. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke 
aanspraak ten aanzien van jakosportshop.be.
11.2. Indien jakosportshop.be de reclame gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten, 
gerepareerd, vervangen of vergoed.
11.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.
11.4. Reclame schort verplichtingen van Klant niet op.

 

Artikel 12. Nieuwsbrief 
12.1 Uw gegevens zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld, maar alleen gebruikt worden om op de 
hoogte te houden van het laatste nieuws, kortingsacties door middel van een nieuwsbrief als e-mailbericht. ​
12.2 U kunt zich op elke moment afmelden voor de nieuwsbrief door onderaan in de nieuwsbrief op de hyperlink te 
klikken en uw e-mailadres in te vullen. 
12.3 Jakosportshop tretton kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, 
ontvangen of verwerken van de e-mailberichten.


Artikel 13. Slotbepalingen
13.1. Op de overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.
13.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die 
mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
13.3. Partiële nietigheid: Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de 
geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) 
vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Algemene 
Voorwaarden gestalte wordt gegeven. Contact gegevens Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, 
vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per email contact op.

 

Bankgegevens: FORTIS 001-6975687-08
Iban nummer: BE63 0016 9756 8708
BIC/Swift code: GEBABEBB
BTW nummer: BE 0431.656.235